a doe and a daisy

A Doe and a Daisy is run by Hannah, Jenn, Rachel, & Sam. ☆.:*・°☆.。.:*
We post tattoos, fashion, magic, & love.